Algemene voorwaarden BRN Brandbeveiliging B.V.

1. Definities

– BRN: BRN Brandbeveiliging B.V., Pompmolenlaan 19c (3447 GK) Woerden, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83273263, verkoper van producten en/of diensten.
– Consument: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die producten en/of diensten van BRN afneemt.
– Zakelijke klant: de rechtspersoon en vennootschap of natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die producten en/of diensten van BRN afneemt.
–  Koper: consumenten en zakelijke klanten.
–  Producten: goederen tot koop waarvan de koper zich tegenover BRN verbindt.
–  Diensten: diensten, zoals cursussen, trainingen en begeleiding die door BRN in opdracht van de koper worden verricht, al dan niet met betrekking tot door koper bij BRN gekochte producten.
– Non-conformiteit: een product of een dienst is non-conform als het ten tijde van de aflevering niet de eigenschappen bezit die de klant op grond van de overeenkomst mocht verwachten en die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te twijfelen. Ook is een dienst non-conform als BRN bij het uitvoeren ervan niet de wettelijk benodigde zorg heeft betracht. Onder non-conformiteit zijn uitgesloten normale slijtage, beschadiging en onheil van buitenaf.
– Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen BRN en de koper tot stand komt, alsmede iedere wijziging of aanvulling op een overeenkomst.
– Overmacht: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop BRN geen invloed kan uitoefenen maar waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van BRN kan worden verwacht, zoals problemen bij toeleveranciers van BRN of onvoldoende beschikbaarheid van personeel.
– Schriftelijk: alle door middel van leesbare communicatie geuite mededelingen, daaronder begrepen mededelingen die langs elektronische weg worden geuit.
Het gebruik van hoofdletters of kleine letters en het gebruik van een geslachtsaanduiding doen niet af aan de betekenis die de genoemde begrippen hebben.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) aanbiedingen, (online)offertes en  (online) overeenkomsten tot verkoop van producten en/of diensten door BRN aan kopers.

2.2. Iedere afwijking of wijziging van deze algemene voorwaarden vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van BRN, althans door hen uitdrukkelijk schriftelijk gevolmachtigden, waarbij de schriftelijke volmacht moet worden overgelegd. Een eventuele afwijking op de algemene voorwaarden heeft uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst en geldt niet ten aanzien van eventuele andere overeenkomsten tussen BRN en koper.

2.3 BRN is gerechtigd de algemene voorwaarden aan te passen en/of aan te vullen. Na bekendmaking aan koper gelden de gewijzigde algemene voorwaarden.

2.4 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig mocht blijken te zijn of vernietigd mocht worden, laat dat de gelding van de overige bepalingen onverlet.

3. Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle door BRN gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend en werken onder voorbehoud dat de goederen niet tussentijds uitverkocht zijn. Aanbiedingen en offertes zijn geldig gedurende 30 dagen vanaf de datum van de offerte.

3.2 Koper dient de door hem afgenomen producten en/of diensten direct bij aanschaf te voldoen.

4. Levering

4.1 De leveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale datum. Bij niet-tijdige levering dient BRN in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot nakoming dient te worden geboden.

4.2  Levering kan in gedeelten plaatsvinden, waarbij iedere deellevering als een separate levering geldt.

4.3  Indien BRN door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is BRN gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij BRN het recht behoudt om vergoeding van reeds verrichte leveranties of prestaties te ontvangen. Reeds verrichte prestaties en/of leveringen hoeven niet ongedaan te worden gemaakt.

4.4 Het risico met betrekking tot de producten gaat over op het moment van levering. De plaats van levering is de vestiging van waaruit de producten worden verkocht.

4.5 Op de producten rust een eigendomsvoorbehoud. Het eigendom gaat pas over op de koper zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens BRN uit welke rechtsverhouding ook, heeft voldaan. Indien BRN met een beroep op haar eigendomsvoorbehoud producten terugneemt blijft de koper aansprakelijk voor de voldoening van zijn financiële verplichtingen jegens BRN, alsmede voor vergoeding van de schade die BRN lijdt ten gevolge van de afwaardering van de teruggenomen producten.

4.6 Zolang de koopprijs niet is voldaan en het eigendomsvoorbehoud op de producten rust, is de koper verplicht de producten als eigendom van BRN herkenbaar te houden door de originele verpakking niet te verbreken en stickers en merktekens te handhaven.

5. Betaling

5.1 De koper is gehouden de prijs vermeld op de offerte, althans bij gebreke van een dergelijke prijs de detailhandelsprijs als bepaald in de prijslijsten van Apple en overige leveranciers van BRN, te voldoen. Ingeval van verhoging van de kostprijsfactoren is BRN te allen tijde gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen. Indien de koper een consument is, vindt de prijsverhoging niet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst plaats. De prijs is exclusief transport en verzekeringskosten voor vervoer van het product. BRN is gerechtigd de producten afzonderlijk te factureren.

5.2 De koopprijs luidt in euro’s en is door koper verschuldigd op het moment van aflevering. Zakelijke klanten dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.

5.3 Indien koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is BRN gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden, alsmede een levering van producten en diensten op te schorten totdat volledige betaling van alle uitstaande bedragen heeft plaatsgevonden. Ingeval van ontbinding zijn de ongedaanmakingsverbintenissen uitgesloten en heeft BRN recht op vergoeding van alle schade die zij lijdt.

5.4 Ingeval van insolventie of dreigende insolventie daaronder begrepen verslechtering van de kredietpositie, aanvraag tot surseance van betaling, aanvraag tot faillissement of een aanvraag tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen, althans verlening van surseance van betaling, uitspraak van faillissement of toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen, zijn alle openstaande bedragen direct opeisbaar en BRN gerechtigd om tot incassering van die bedragen over te gaan.

5.5 Indien de koper enig onderdeel van zijn verplichtingen jegens BRN niet nakomt, zijn alle verplichtingen van de koper jegens BRN terstond en zonder noodzaak van nadere ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval is de zakelijke klant de wettelijke handelsrente over de openstaande vorderingen verschuldigd; de consument is de wettelijke rente over de openstaande vorderingen verschuldigd. Tevens is de koper aan BRN de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd die 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00 bedragen.

5.6 Zakelijke klanten dienen de facturen van BRN te voldoen zonder recht op verrekening, opschorting of compensatie.

6. Klachten en garantie

6.1 De koper is verplicht de producten en geleverde diensten direct na ontvangst nauwkeurig te inspecteren en te controleren. Afwijkingen die direct zichtbaar zijn, zoals het uiterlijk van het verkochte en de hoeveelheid, dienen terstond, doch uiterlijk 7 dagen na aflevering schriftelijk te worden gemeld aan BRN. Ingeval van non-conformiteit is BRN uitsluitend gehouden de non-conforme producten of diensten te herstellen of opnieuw te leveren. Indien de waarde van herstel of herlevering de waarde van het product te boven gaat, is BRN gerechtigd de verkoopprijs te restitueren. BRN is niet tot verdere vergoeding van schade gehouden.

6.2 Ten aanzien van de zakelijke klant garandeert BRN de conformiteit van haar producten gedurende een periode van 6 maanden na levering. Ten aanzien van consumenten geldt een garantietermijn van 2 jaar, welke garantietermijn de wettelijke rechten van consumenten niet aantast.

6.3 De garantie komt te vervallen indien de koper door een derde onderhoud of aanpassingen laat plegen aan dit product zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BRN, dan wel indien het gebrek het gevolg is van beschadiging of onheil van buitenaf.

6.4 De garantie is niet van toepassing op occasions, verbruiksgoederen of diensten, waaronder aanneming van werk.

7. Diensten

7.1 BRN zal zich inspannen om de haar opgedragen opdracht naar beste kunnen uit te voeren. Op BRN rust ten aanzien van diensten uitdrukkelijk een inspanningsverplichting en geen resultaatverbintenis.

7.2. BRN zal niet als exclusief opdrachtnemer van de klant optreden.

7.3  BRN heeft te allen tijde het recht (deel)werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

7.4  BRN kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de overeengekomen opdrachten te beginnen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven uitvoeringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

7.5 Wanneer de werkzaamheden buiten de schuld van BRN niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is BRN gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de klant in rekening te brengen.

7.6 De klant dient desgewenst te zorgen voor een werkplek voor BRN, althans de door haar ingeschakelde derden. De klant zorgt ervoor dat BRN over alle gegevens beschikt die zij nodig heeft om haar opdracht adequaat te kunnen uitvoeren.

7.7 Indien de werkzaamheden bestaan uit aanneming van werk, spant BRN zich tot het uiterste in om haar werkzaamheden correct uit te voeren en gaat de risico bij gelegenheid van oplevering of als dat eerder is bij feitelijke ingebruikname over en vervallen claims uit hoofde van non-conformiteit.

8. Intellectuele eigendom

8.1 Koper respecteert alle intellectuele eigendomsrechten daaronder begrepen auteursrechten, modelrechten, octrooien, softwarelicenties die BRN en/of leveranciers van BRN met betrekking tot de producten en/of diensten hebben. Het is de koper niet toegestaan producten te kopiëren, veranderen, door te verkopen of anderszins te reproduceren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2 De koper vrijwaart BRN voor afspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en garandeert dat informatiedrager, elektronische bestanden als software die de koper aan derden ter beschikking stelt vrij zijn van virussen en defecten.

9. Privacy

9.1 BRN hanteert een privacy-statement dat zij van toepassing verklaart op haar relatie met de koper en separaat ter beschikking stelt.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Iedere aansprakelijkheid van BRN uit welken hoofde ook (daaronder begrepen uit hoofde van toerekenbare tekortkoming, onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking of onrechtmatige daad), en haar medewerkers c.q. bij haar betrokken derden, is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is. Indien BRN voor de schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet maar desalniettemin aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de door de koper aan BRN voor het product of de dienst betaalde prijs. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, winstderving, bedrijfsstagnatie is uitgesloten Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, winstderving, bedrijfsstagnatie is uitgesloten. 10.2 Deze bepaling geldt niet indien de koper een consument is.

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op iedere verhouding tussen partijen zowel contractueel als niet-contractueel is Nederlands recht van toepassing, waarbij de werking van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

11.1 De ter zake bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht is ten aanzien van alle geschillen bij uitsluiting bevoegd. Ten aanzien van geschillen tussen BRN en een consument is de rechter in de woonplaats of het werkelijke verblijf van de consument mede bevoegd.

II SPECIFIEKE VOORWAARDEN CONSUMENTEN

In aanvulling op de algemene bepalingen van afdeling I gelden voor consumenten de volgende aanvullende bepalingen. Afdeling II is niet van toepassing op zakelijke klanten.

12. Garantie

12.1. In aanvulling op artikel 6, dat van overeenkomstige toepassing is, geldt een garantietermijn van twee jaar op verkochte producten. Ten aanzien van dienstverlening geldt geen garantie.

12.2. De garantie heeft uitsluitend betrekking op mededelingen en garantiebewijzen van BRN en niet op mededelingen en garantiebewijzen van derden.

12.3. Eventuele garantiebewijzen zijn slechts geldig indien zij zijn verstrekt door BRN en als zodanig herkenbaar zijn.

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1. Op overeenkomsten tussen BRN en de consument is Nederlands recht van toepassing met dien verstande dat dwingend consumentenrecht van de woonplaats van de consument voorgaat, mits dergelijk consumentenrecht Nederlands recht opzijzet.

13.2.Ten aanzien van geschillen tussen BRN en een consument is de rechter in de woonplaats of het werkelijke verblijf van de consument mede bevoegd.

III SPECIFIEKE VOORWAARDEN ONLINE VERKOOP EN DIENSTVERLENING

In aanvulling op de algemene bepalingen van afdelingen I en II gelden voor online overeenkomsten met consumenten de volgende aanvullende bepalingen.

14. Toepassingsbereik

14.1. De onderhavige afdeling is van toepassing op alle online verkoop en dienstverlening van BRN aan de klanten, waarbij onder “online” wordt verstaan langs elektronische weg via technologische middelen voor communicatie op afstand waarbij de BRN en de klant zich niet in dezelfde ruimte bevinden.

14.2. Onderhavige afdeling is uitsluitend van toepassing op consumenten. Voor zakelijke klanten geldt afdeling I ook bij online verkoop.

15. Informatie

15.1. De afbeeldingen van producten beogen slechts een generieke afbeelding van de producten te geven en gelden niet als garantie voor de daadwerkelijk te leveren producten. De klant kan geen rechten ontlenen aan dergelijke afbeeldingen.

15.2. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst verstrekt BRN aan de consument informatie over het product, zoals de soort, hoeveelheid, prijs, kosten van aflevering, de ontbindingsmogelijkheid, de wijze van contractsvorming en de termijn van acceptatie voor offertes en in geval van dienstverlening de duur van de overeenkomst.

15.3. Als bezoekadres van BRN geldt bij online verkoop en dienstverlening Pompmolenlaan 19c te (3447 GK) Woerden.

15.4. De consument kan uitsluitend betalen per creditcard, iDeal of een ander medium dat voorafgaande betaling mogelijk maakt. Betaling achteraf wordt niet geaccepteerd.

16. Terugleveringsrecht

16.1. Gedurende veertien dagen na ontvangst van het product heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, waarbij BRN een schriftelijke bevestiging van de ontbinding mag vragen. Voor verrichte dienstverlening is de consument in dat geval het redelijk loon verschuldigd.

16.2. In geval van ontbinding is de consument verplicht het product ongeopend in de verpakking te retourneren. In dat geval wordt de aankoopsom aan hem gerestitueerd binnen 30 dagen nadat de ontbindingsverklaring BRN heeft bereikt, verminderd met eventuele transportkosten indien deze niet door de consument worden gedragen. Als terugleveradres geldt het in artikel 15.3. genoemde adres.

16.3. Indien de consument het product heeft gebruikt, is hij een verbruiksvergoeding aan BRN verschuldigd conform de door BRN op het moment van teruglevering gehanteerde tarievenlijst. De verbruiksvergoeding wordt ingehouden op de te restitueren koopprijs die wordt terugbetaald conform het voorgaande artikellid.

16.4. De terugbetalingsverplichting kent geen fatale datum. BRN is in een voorkomend geval pas in verzuim, nadat de consument haar in gebreke heeft gesteld en een termijn voor nakoming van tenminste 14 dagen heeft gegund.

17. Garantie

17.1. De garantiebepaling van artikel 6 is van overeenkomstige toepassing inclusief het daarin genoemde klachtrecht.

18. Beëindiging bij dienstverlening

18.1. Indien BRN in opdracht van de consument onlinediensten verleend en de overeenkomst voor een periode van langer dan één jaar is aangegaan, kan de overeenkomst tegen het einde van de initiële, in de overeenkomst vermelde contractsperiode worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

18.2.Indien de consument de overeenkomst niet opzegt, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met periodes van telkens één jaar, waarbij de consument in geval van zodanige verlenging de overeenkomst te allen tijde kan beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

19 Opschorting BRN

19.1. Indien de consument in zijn verplichtingen jegens BRN tekortschiet, is BRN gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging de nakoming van haar verplichtingen op te schorten zonder dat BRN schadeplichtig wordt jegens de consument.

 

Versie juli 201883273263